Regulamin konkursu „Odbierz 70.000 zl!”1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu „Odbierz 70.000 zl!” jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza, Sąd Rejonowy dla m. Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000293982, NIP 629-237-97-93, Regon: 240745091 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 4 stycznia 2016 roku, od godz. 00:00 do dnia 31 grudnia 2016 roku, do godz. 24.00.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Zgłoszenia w Konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które są właścicielami karty SIM lub, które zostały upoważnione przez właściciela karty SIM do dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie używając należącego do nich numeru telefonu.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie.
 3. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczestników konkursów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144,poz.1204). Uczestnicy, którzy nie będą chcieli otrzymywać od Organizatora informacji handlowych, będą mogli złożyć rezygnację przesyłając ze swojego numeru telefonu wiadomość SMS o treści NIE na nr 80555 lub na adres mailowy: reklamacje@mcom.com.pl Wysłanie SMS -a na numer 80555 jest bezpłatne.
 4. Uczestnicy Konkursu mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.
3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Od dnia 4 stycznia 2016 roku, od godz. 00:00 do dnia 31 grudnia 2016 roku, do godz. 24.00.Organizator konkursu codziennie będzie wysyłał do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji w postaci SMS -ów o serwisach realizowanych przez Organizatora (o których mowa w pkt. 2) wiadomość SMS z zaproszeniem do udziału w niniejszym Konkursie i kolejno wiadomości proszące o akceptację uczestnictwa wraz z informacją o zadaniu konkursowym.
 2. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która od dnia 4 stycznia 2016 roku, od godz. 00:00 do dnia 31 grudnia 2016 roku, do godz. 24.00.roku dokona zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie za pomocą wiadomości SMS na numer 72203 następnie dokończy zadanie konkursowe.
 3. Ważne są jedynie zgłoszenia wysłane SMS -em na numer 72203. Koszt przesłania wiadomości SMS wynosi 2 zł netto plus 23% VAT (2,46 zł z Vat).
 4. W odpowiedzi na otrzymany SMS przesłany na numer 72203 Uczestnik otrzyma od Organizatora potwierdzenie za pomocą zwrotnej wiadomości SMS z informacją co należy zrobić żeby jego zgłoszenie zostało prawidłowo zarejestrowane w Konkursie.
 5. Uczestnik Konkursu może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie. Każde przesłane zgłoszenie w formie SMS, będzie rejestrowane w systemie elektronicznym Organizatora.
4. NAGRODY
 1. Nagrodą główną w Konkursie jest:
  • 1 nagroda główna w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 70.000 zł brutto.
 2. Łączna wartość nagrody głównej w Konkursie wynosi 70.000 zł brutto.
 3. Nagroda w konkursie zostanie wydana nagrodzonemu Laureatowi Konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Nagroda zostanie wydana w terminie wskazanym w Regulaminie Konkursu.
 4. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 - t.j.) z tytułu Nagród uzyskanych w Konkursie, Organizator potrąci należną kwotę podatku od wygranej. Zwycięzcy zostanie wydana nagroda główna, z której zostanie potracony zryczałtowany podatek dochodowy, który zostanie przekazany przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY
 1. Wyłonienie Laureata nagrody głównej w Konkursie zostanie przeprowadzane w dniu 9 stycznia 2017 roku przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.
 2. W dniu 9 stycznia 2017 roku do wszystkich Uczestników Konkursu, którzy prawidłowo zarejestrowali swoje zgłoszenia w konkursie w dniach od dnia 4 stycznia 2016 roku, od godz. 00:00 do dnia 31 grudnia 2016 roku, do godz. 24.00.zostanie wysłane zadanie konkursowe. Uczestnik konkurs zostanie poproszony o wymyślenie hasła konkursowego na ściśle określony temat, maksymalnie wpisując swoją odpowiedź w 160 znakach. Wygrywa 1 Uczestnik konkursu, którzy prześle najciekawszą odpowiedź.
 3. Przesłane hasło konkursowe musi przedstawiać autorskie hasło konkursowe wymyślone przez Uczestnika konkursu, w przypadku przesłania hasła konkursowego co do którego Organizator może mieć wątpliwości odnoście naruszenia praw autorskich, hasło konkursowe zostanie automatycznie zdyskwalifikowane.
 4. Komisja Konkursowa wyłoni 1 Laureata nagrody głównej, który zdaniem Komisji został autorem najlepszego hasła konkursowego – osobie tej zostanie przyznana nagroda główna opisana w punkcie 4.1. niniejszego Regulaminu. Oprócz powyższego Laureata nagrody głównej zostanie wytypowana 1 osoba rezerwowa, która zdaniem Komisji została autorem kolejno najlepszego zadania konkursowego, osoba ta otrzyma prawo do nagrody w przypadku nie spełnienia przez Laureata nagrody głównej warunków uprawniających do wydania nagrody.
 5. Laureat nagrody głównej zostanie powiadomiony telefonicznie, w terminie 3 dni roboczych od dnia wyłonienia, pod numerem telefonu, za pośrednictwem, którego została wysłana wiadomość SMS.
 6. Organizator podejmie trzy próby połączenia telefonicznego z Laureatem nagrody głównej. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki).
 7. Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureata o wygraniu nagrody głównej, wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody.
 8. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w punktach powyżej niniejszego Regulaminu, Laureat będzie zobowiązany złożyć oświadczenie, iż nie jest osobą, o której mowa w punkcie 2 ust.2 niniejszego Regulaminu oraz, że jest osobą pełnoletnią, a ponadto podać numer konta bankowego, na który ma zostać przesłana nagroda. Dane Laureata nagrody głównej będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji danych Laureata nagrody głównej na stronach www.Re-g.pl w terminie 2 miesięcy po jego zakończeniu. Na liście publikowane będzie imię oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata.
6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
 1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody, będzie Komisja Konkursowa.
 2. Komisja Konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
 3. Komisja Konkursowa, dokonując wyboru najlepiej wykonanego zadania konkursowego, weźmie pod uwagę kreatywność odpowiedzi, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu Laureata nagrody głównej.
7. WYDANIE NAGRODY
 1. Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez Laureata w terminie 3 dni roboczych, od dnia otrzymania informacji o wygranej pisemnej informacji zawierającej:
  • imię i nazwisko Laureata,
  • adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania) Laureata,
  • oświadczenie o tym, że jest właścicielem karty SIM lub, że został upoważniony przez właściciela karty SIM do dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie używając należącego do niego numeru telefonu,
  • oświadczenie, że jest osoba pełnoletnią ani pracownikiem i przedstawicielem Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie,
  • numer konta bankowego,
  • zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego Organizator potrąci od nagrody głównej wartość należnego podatku od wygranej.
 2. Nagroda zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zwycięzcę w terminie do 30 marca 2017 roku po otrzymaniu przez Organizatora dokumentów o których mowa powyżej.
8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursie uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, numer telefonu, z którego wysłane zostało zgłoszenie, treść wysłanego SMS -a, datę i godzinę wysłanego SMS -a.
 3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
 4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie www.Re-g.pl oraz w biurze Organizatora Konkursu: Media Contact Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 24, 41-303 Dąbrowa Górnicza.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczestnik Konkursu wysyłając do Organizatora hasło konkursowe gwarantuje Organizatorowi, że w przypadku, gdy hasło konkursowe lub jego część będzie miała cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 t.j. z późn. zm.), będzie jedynym podmiotem uprawnionym z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych do hasła konkursowego.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 10.1. powyżej, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Organizatorowi zgłoszenia udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych do hasła konkursowego, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji, w szczególności:
  1) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
  2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 3. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z hasła konkursowego w zakresie, o którym mowa w ust. 10.2. powyżej.
 4. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 10.2. powyżej oraz majątkowych praw autorskich, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.
 5. Organizator upoważniony jest do wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu Uczestnika konkursu, który przysłał zgłoszenie.